Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

Jesteś tutaj:Polski paszport>PESEL
 
Artykuł
 

PESEL

Ważne informacje
Zobacz wniosek o PESEL

Osoby, które nigdy w Polsce nie mieszkały albo wyjechały z Polski w dalekiej przeszłości muszą uzyskać specjalny numer statystyczny, zwany PESEL. Jest to niezbędne do otrzymania polskiego paszportu.
Numer PESEL jest to 11-cyfrowy, symbol numeryczny, który przyznawany jest poszczególnym osobom w celu ich identyfikacji. Każdy Polak mieszkający na terenie Polski musi mieć numer PESEL. PESEL przyznawany jest automatycznie każdemu obywatelowi polskiemu urodzonemu na terenie Polski.
System PESEL funkcjonuje w Polsce od początku lat 80-tych. W związku z powyższym osoby które wyemigrowały z Polski przed tym okresem i do tej pory do Polski nie wróciły i nie starały się o wydanie nowego polskiego paszportu, nie posiadają numeru PESEL. Dotyczy to również osób które urodziły za granicą (dzieci bądź wnuki polskich emigrantów) i mieszkają tam na stałe. Wszystkie te osoby chcąc uzyskać polski paszport muszą w pierwszej kolejności otrzymać numer PESEL.

 
Osoby mieszkające za granicą, składają wniosek o PESEL wyłącznie w polskim konsulacie. Wniosek o PESEL składany jest razem z wnioskiem o paszport.
 
Do wniosku należy dołączyć oryginał odpisu aktu urodzenia. Osoby, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego, powinny dołączyć również oryginał aktu małżeństwa. W przypadku gdy wnioskodawca urodził się bądź zawarł związek małżeński za granicą wówczas do wniosku o PESEL załącza się akt urodzenia lub akt małżeństwa zarejestrowane w Polsce. Oznacza to, że do wniosku nie załącza się zagranicznego aktu urodzenia (małżeństwa) tylko jego polski odpowiednik po zarejestrowaniu w polskim urzędzie (na temat zarejestrowania zagranicznego aktu urodzenia lub małżeństwa zobacz rozdział Rejestracja zagranicznych dokumentów). Opłata konsularna za przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie numeru PESEL wynosi 20 EUR.

 
 
Zobacz również