Studiowanie w Polsce

Studia na polskich uczelniach wyższych mogą podejmować zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy. Polskie przepisy określają jakie wymagania musi spełnić cudzoziemiec, aby mógł rozpocząć i kontynuować naukę w Polsce. Wymagania te dotyczą głównie spraw:

  • legalności pobytu cudzoziemca w Polsce,
  • posiadania przez niego określonych dokumentów na potwierdzenie dotychczasowej nauki w szkołach ponadpodstawowych,
  • znajomości języka polskiego, itp.

Zasady ubiegania się o przyjęcie na studia oraz kontynuowania nauki w Polsce są co do zasady wspólne dla obywateli państw Unii Europejskiej oraz obywateli państw spoza Unii Europejskiej. Przepisy dotyczące szkolnictwa wyższego w Polsce traktują, jako cudzoziemca każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Niezależnie od tego polskie prawo przewiduje pewne przywileje dla określonych grup cudzoziemców, w tym m. in. dla obywateli państw UE.