Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

Jesteś tutaj:Polskie obywatelstwo
 
Artykuł
 

Polskie obywatelstwo

Ważne informacje
O tym czy cudzoziemcy z polskim pochodzeniem mają polskie obywatelstwo dowiesz się tutaj

Polskie przepisy przewidują następujące zasady nabycia polskiego obywatelstwa:

1. Nabycie obywatelstwa przez urodzenie.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego dziecko nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka w Polsce czy za granicą. Z kolei, w przypadku rodziców o różnym obywatelstwie tj. polskim i obcym, dziecko takich rodziców nabywa obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia w Polsce czy za granicą. Jednakże w takim przypadku rodzice mogą wybrać dla dziecka obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z rodziców. Aby to jednak było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie dwa warunki:

  • zgodnie z prawem tego obcego państwa dziecko nabywa jego obywatelstwo,
  • rodzice muszą przed właściwym polskim urzędem złożyć specjalne oświadczenie o wyborze dla dziecka obywatelstwa obcego państwa, którego obywatelem jest jedno z rodziców; oświadczenie musi zostać złożone w ciągu 3-ech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

W braku porozumienia między rodzicami co do wyboru obywatelstwa obcego państwa, każde z nich może zwrócić się w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do polskiego sądu.

Polskie przepisy przewidują, że w pewnych przypadkach możliwe jest nabycie polskiego obywatelstwa wskutek samego urodzenia na terytorium państwa Polskiego. Powyższa zasada dotyczy dziecka urodzonego w Polsce gdy oboje jego rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa (bezpaństwowcy). Takie dziecko nabywa polskie obywatelstwo przez urodzenie na terenie Polski.

2. Nabycie obywatelstwa przez dziecko znalezione na terytorium Polski.

Zgodnie z przepisem ustawy o obywatelstwie polskim dziecko znalezione w Polsce nabywa obywatelstwo polskie, gdy oboje rodzice są nieznani bądź nieokreślone jest ich obywatelstwo lub nie posiadają żadnego obywatelstwa (bezpaństwowcy).

3. Nabycie obywatelstwa poprzez nadanie (naturalizacja).

Nabycie polskiego obywatelstwa może nastąpić poprzez nadanie przez Prezydenta Polski. Ten sposób nabycia polskiego obywatelstwa dotyczy cudzoziemców. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, nadać obywatelstwo polskie, jeżeli zamieszkuje na terytorium Polski co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu. W przypadkach szczególnie uzasadnionych można cudzoziemcowi nadać na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie odpowiadał on warunkom określonym w zdaniu poprzednim.

 4. Nabycie obywatelstwa w związku z poślubieniem polskiego obywatela.

Cudzoziemiec pozostający co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z polskim obywatelem (polską obywatelką) może nabyć polskie obywatelstwo jeśli zamieszkuje na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego pobytu. Warunkiem nabycia polskiego obywatelstwa jest złożenie przez cudzoziemca odpowiedniego oświadczenia przed właściwym polskim organem. Oświadczenie musi zostać złożone w odpowiednim terminie.

5. Nabycie obywatelstwa przez uznanie.

Może być uznana za obywatela polskiego osoba o nieokreślonym obywatelstwie lub nieposiadająca żadnego obywatelstwa, jeżeli zamieszkuje w Polsce co najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Uznanie za obywatela polskiego rozciąga się na dzieci uznanego, jeżeli zamieszkują w Polsce.

 
 
Podrozdziały