Nieruchomości w Polsce

W polskim systemie prawnym wyróżnia się trzy rodzaje nieruchomości:

  • nieruchomości gruntowe - grunty,
  • nieruchomości budynkowe - budynki,
  • nieruchomości lokalowe - lokale.

Nieruchomości gruntowe  –  to części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty). Wyróżnia się grunty rolne, czyli grunty wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej oraz grunty nierolnicze, np. miejskie, przeznaczone pod zabudowę. 

Nieruchomości budynkowe –  to budynki trwale związane z gruntem, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Nieruchomości lokalowe – to lokale mieszkalne (mieszkania) lub lokale użytkowe przeznaczone do innych celów niż mieszkanie (np. dla prowadzenia działalności gospodarczej).