Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o nadanie polskiego obywatelstwa

Wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego składa się w polskim urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca-wnioskodawcy (jeśli zamieszkuje w Polsce) lub w polskim urzędzie konsularnym (jeśli mieszka za granicą). Wniosek składa się na urzędowym formularzu, wypełnionym własnoręcznie w języku polskim. Wniosek adresowany jest do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (Prezydenta RP). Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

  • poświadczoną urzędowo kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy (paszport, a w przypadku braku paszportu dokument podróży);
  • poświadczoną urzędowo kopię: karty pobytu, jeżeli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na osiedlenie się lub zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich; karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu; - więcej na temat poszczególnych zezwoleń i kart pobytu znajdziesz w rozdziałach Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele UE i Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw spoza UE...
zobacz cały artykuł »