Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt stały

Zasadą jest, że po upływie 5-u lat legalnego, nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski, obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu. Dotyczy to również cudzoziemców – członków rodzin obywateli UE, którzy po 5 latach nieprzerwanego pobytu uzyskają prawo stałego pobytu na terytorium Polski wraz z obywatelem UE.

Zgodnie z polskim prawem pobyt uważa się za nieprzerwany, w przypadku, gdy przerwy w nim nie przekroczyły łącznie 6 miesięcy w roku.

Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres dłuższy niż 6 miesięcy, spowodowane:

  • odbyciem obowiązkowej służby wojskowej;
  • ważną sytuacją osobistą, w szczególności taką jak: ciąża, poród, choroba, studia, szkolenie zawodowe, oddelegowanie, które wymaga pobytu poza tym terytorium Polski, pod warunkiem, że okres ten jest nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Polskie prawo dopuszcza jednak sytuacje, gdy obywatel UE może nabyć prawo stałego pobytu w Polsce przed upływem wskazanego 5-o letniego okresu nieprzerwanego pobytu. Dotyczy to głównie pracowników, lub osób pracujących na własny rachunek (prowadzących działalność gospodarczą), które zakończyły wykonywanie pracy lub innej działalności zarobkowej z następujących przyczyn:

  • osiągnięcia wieku emerytalnego w Polsce (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy wykonywały pracę lub inną działalność zarobkową na terytorium Polski i przebywały na nim nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 lata;
  • trwałej niezdolności do pracy, jeśli przebywały w Polsce nieprzerwanie dłużej niż 2 lata;
  • rozpoczęcia wykonywania pracy lub działalności zarobkowej na terytorium innego państwa członkowskiego UE, jeśli uprzednio wykonywały pracę lub działalność zarobkową w Polsce przez okres, co najmniej 3 lat i nadal w Polsce przebywają i powracają tu, co najmniej raz w tygodniu.

Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.

Z kolei, dla cudzoziemca-członka rodziny obywatela UE, który nabył prawo stałego pobytu wydaje się na jego wniosek kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE.

 
 
Podrozdziały