Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE

Ważne informacje
Tu znajdziesz adresy urzędów wojewódzkich
 
Zobacz wniosek o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE

Wniosek o wydanie karty pobytu dla członka rodziny obywatela UE składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu obywatela UE. Przykładowo, jeśli obywatel UE mieszka w Krakowie to wniosek o zarejestrowanie pobytu członka jego rodziny należy złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Do wniosku o wydanie karty pobytu dla członka rodziny obywatela UE należy dołączyć:

  • kserokopię dokumentu podróży cudzoziemca (paszportu);
  • potwierdzenie zameldowania czasowego w danej miejscowości;
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, wydane obywatelowi Unii Europejskiej, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Polski;
  • dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa, gdy wnioskodawcą jest małżonek obywatela UE;
  • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych, gdy wnioskodawcą jest dziecko lub wnuk obywatela UE oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej;
  • dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych, gdy wnioskodawcą jest jedne z rodziców lub dziadków obywatela UE oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Unii Europejskiej;
  • dokument potwierdzający legalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dowód potwierdzający posiadanie środków pieniężnych wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej.

Wydanie karty pobytu członkowi rodziny obywatela UE podlega opłacie w kwocie 30 PLN. Opłata płatna jest na konto właściwego urzędu wojewódzkiego, w którym składany jest wniosek. Numer konta podany jest na stronie internetowej właściwego urzędu. Wniosek o wydanie karty pobytu powinien być rozpatrzony w terminie do 6-u miesięcy od daty jego złożenia.

Przy odbiorze karty pobytu cudzoziemiec musi okazać ważny dokument podróży lub dokument tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty w kwocie 30 PLN.  Odbiór karty pobytu nie musi być osobisty. Odbioru może dokonać pełnomocnik cudzoziemca, za okazaniem pisemnego pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa płatna jest na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa urzędu miasta (numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych tych urzędów). Udzielenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, jedno z rodziców, dziadków, dziecko, wnuk lub rodzeństwo cudzoziemca.

Posiadanie przez członka rodziny obywatela UE karty pobytu oraz dokumentu podróży lub dokumentu tożsamości uprawnia go do przekraczania polskiej granicy bez wizy.

Karta pobytu ważna jest przez 5 lat. Jeśli jednak okres zamierzonego pobytu obywatela UE w Polsce, do którego członek rodziny dołącza lub ma dołączyć jest krótszy niż 5 lat wówczas karta pobytu jest ważna przez cały okres zamierzonego pobytu obywatela UE.