Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Ważne informacje
Tu znajdziesz adresy urzędów wojewódzkich
 
Zobacz wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE

Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE składa się w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce zamieszkania obywatela UE. Przykładowo, jeśli cudzoziemiec mieszka w Krakowie to wniosek o zarejestrowanie pobytu należy złożyć w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim.

Wniosek składa się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3-ech miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski. Wniosek składa się na urzędowym formularzu. Formularz powinien być wypełniony w języku polskim.

Do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE należy dołączyć:

 • kserokopię dokumentu podróży (paszportu) lub innego dokumentu poświadczającego tożsamość i obywatelstwo cudzoziemca;
 • potwierdzenie zameldowania czasowego w danej miejscowości.

Oprócz ww. dokumentów wnioskodawca musi dołączyć do wniosku dodatkowe dokumenty w następujących przypadkach:

1) w przypadku wykonywania pracy przez obywatela UE na terenie Polski do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE należy dołączyć dodatkowo:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy;

2) w przypadku pracy na własny rachunek (prowadzenia działalności gospodarczej) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela UE należy dołączyć dodatkowo:

 • dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym rejestrze (np. odpis z rejestru przedsiębiorców);

3) w przypadku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego oraz środków wystarczających do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej przez obywatela UE należy dołączyć dodatkowo:

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania z opieki zdrowotnej;
 • dowód potwierdzający posiadanie środków wystarczających na pokrycie kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze środków pomocy społecznej w Polsce; dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • karta kredytowa;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub innej instytucji finansowej, potwierdzone pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu;

4) w przypadku studiowania lub odbywania szkolenia zawodowego przez obywatela UE należy dołączyć dodatkowo:

 • zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe;
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania z opieki zdrowotnej;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, bez potrzeby korzystania ze świadczeń pomocy społecznej lub dowód potwierdzający ich posiadanie; dowodami potwierdzającymi ich posiadanie, mogą być w szczególności:
  • karta kredytowa;
  • zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub innej instytucji finansowej, z pieczęcią i podpisem upoważnionego pracownika tego banku lub tej instytucji, wystawione najpóźniej na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie pobytu;

5) w przypadku małżeństwa z obywatelem polskim należy dołączyć dodatkowo:

 • aktualny odpis aktu małżeństwa;
 • kopię dokumentu tożsamości małżonka.

Zarejestrowanie pobytu obywatela UE podlega opłacie w wysokości 1 PLN. Opłata płatna jest na konto właściwego urzędu wojewódzkiego, w którym składany jest wniosek. Numer konta podany jest na stronie internetowej właściwego urzędu wojewódzkiego.

Rejestracja pobytu obywatela UE następuje niezwłocznie. Po zarejestrowaniu pobytu cudzoziemiec otrzymuje dokument w postaci zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Przy odbiorze zaświadczenia o rejestracji cudzoziemiec musi okazać ważny paszport lub dokument tożsamości oraz potwierdzenie dokonania opłaty. Odbiór zaświadczenia nie musi być osobisty. Odbioru może dokonać pełnomocnik cudzoziemca, za okazaniem pisemnego pełnomocnictwa wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od pełnomocnictwa w wysokości 17 PLN. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa płatna jest na rachunek bankowy właściwego ze względu na miejsce złożenia pełnomocnictwa urzędu miasta (numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych tych urzędów). Udzielenie pełnomocnictwa nie podlega opłacie skarbowej, gdy pełnomocnikiem jest małżonek, jedno z rodziców, dziadków, dziecko, wnuk lub rodzeństwo cudzoziemca.