Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt od 3-ech miesięcy do 5-u lat

Aby przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące obywatel UE musi spełniać jeden z następujących warunków:

  • jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Polski (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na członka rodziny przebywającego na terytorium Polski z obywatelem UE);
  • posiada ubezpieczenie zdrowotne albo ma prawo korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce i posiada wystarczające środki pieniężne do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się na członka rodziny przebywającego na terytorium Polski z obywatelem UE);
  • studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Polsce i posiada ubezpieczenie zdrowotne albo ma prawo korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na terytorium Polski, tak aby nie stanowić obciążenia dla polskiej pomocy społecznej (w tej sytuacji prawo pobytu rozciąga się tylko na jego małżonka i dziecko pozostające na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka);
  • jest małżonkiem obywatela polskiego.

W przypadku, jeżeli pobyt na terytorium Polski trwa dłużej niż 3 miesiące:

  • obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt,
  • a członek rodziny niebędący obywatelem UE jest zobowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny obywatela UE.
Niewypełnienie tych obowiązków może skutkować nałożeniem na cudzoziemca kary pieniężnej (grzywny).

Wnioski o zarejestrowanie pobytu oraz wydanie karty pobytu należy złożyć w polskim organie administracyjnym zwanym urząd wojewódzki, właściwym według miejsca zamieszkania cudzoziemca-wnioskodawcy (więcej na ten temat w rozdziałach Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE i Wniosek o kartę pobytu dla członka rodziny obywatela UE).

 
 
Podrozdziały