Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zakładanie firmy w Polsce

W zależności od formy w jakiej zamierzamy prowadzić działalność gospodarczą, rejestracja odbywa się w następujący sposób:

1/ Osoby zamierzające prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej - rejestrują się w urzędzie gminy. Rejestracji dokonuje się w urzędzie właściwym ze względu na lokalizacje działalności (lub głównego miejsca jej prowadzenia, jeśli ktoś będzie ją prowadził w kilku miejscach, np. ma kilka zakładów produkcyjnych
w różnych gminach).

Obecnie rejestracja ta odbywa się w tzw. „jednym okienku”, przedsiębiorca nie musi już odwiedzać osobno urzędu skarbowego i urzędu statystycznego oraz innych urzędów lub sądów. Stosownych zgłoszeń podatkowych jak i rejestrację w celu uzyskania numeru statystycznego (REGON) dokonuje się w urzędzie gminy. Konieczne jest wypełnienie zintegrowanego wniosku EDG. Zgłoszenie działalności gospodarczej nie podlega żadnej opłacie.

Działalność gospodarczą można rozpocząć już w dniu dokonania zgłoszenia. Oczywiście w zgłoszeniu można też podać inny (późniejszy) termin rozpoczęcia tej działalności.

Jeśli chodzi o spółkę cywilną, rejestracji podlegają tylko jej wspólnicy (każdy osobno), ponieważ sama spółka nie jest podmiotem w sensie prawnym. Spółka cywilna otrzymuje jednak swój własny numer podatkowy NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej), niezależnie od numerów NIP wspólników.

2/ Wszystkie spółki handlowe: spółkę jawną, komandytową, komandytowo akcyjną, spółkę partnerską, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkę akcyjną rejestruje się w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Jest to rejestr prowadzony przez sądy gospodarcze. Wpisuje się do niego zarówno spółki jak i inne podmioty (stowarzyszenia, spółdzielnie, fundacje itd.). Rejestr jest ogólnie dostępny – każdy ma do niego wgląd i może uzyskać stosowne odpisy na temat swojej firmy lub innej – na przykład swojego kontrahenta lub dłużnika. Krajowy Rejestr Sądowy jest odpowiednikiem podobnych rejestrów w innych krajach, np. francuskiego: Registre du commerce et des sociétés, angielskiego: Companies House, niemieckiego: Handelsregister, austriackiego: Firmenbuch.
Do zarejestrowania spółki konieczne jest przede wszystkim przygotowanie i podpisanie umowy spółki. W przypadku większości spółek wymagany jest akt notarialny (tylko umowa spółki jawnej może być zawarta na piśmie bez aktu notarialnego). Po podpisaniu umowy spółki należy złożyć stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (przede wszystkim umowa spółki i inne załączniki) we właściwym sądzie rejonowym – sądzie gospodarczym prowadzącym ten rejestr. Konieczne jest bardzo precyzyjne wypełnienie kilku formularzy.
W przypadku nawet małych lub nieznacznych błędów lub brak dokumentów sąd niestety wzywa pisemnie do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. Formularze są dostępne w sądzie prowadzącym rejestr, jak również w wersji elektronicznej np. na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl). Tam też dostępna jest lista sądów gospodarczych zajmujących się rejestracją w KRS. Z uwagi na liczbę oraz charakter dokumentów składanych do KRS jak również wymogi dotyczące wniosków na specjalnych formularzach, zalecane jest skorzystanie z pomocy prawnika. Wszelkie dokumenty w języku obcym należy przedkładać wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Z rejestracją spółki w KRS związane są opłaty sądowe. Pierwsza rejestracja w KRS podlega opłacie, która wynosi:
- w przypadku spółek osobowych – 1.250 złotych (w tym zawarta jest już opłata 500 złotych za obowiązkowe ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym),
- w przypadku spółek kapitałowych – 1.500 złotych (w tym zawarta opłata 500 złotych za ogłoszenie w ww. Monitorze).

Każda zmiana danych podlegających wpisowi do KRS (np. zmiana treści umowy spółki, siedziby spółki, przedmiotu jej działalności, składu zarządu etc.) bez względu na rodzaj spółki podlega opłacie w wysokości 400 złotych plus 250 złotych opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.