Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby otrzymać Kartę Polaka?

Cudzoziemiec ubiegający się o przyznanie Karty Polaka powinien:

  • wykazać swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość oraz kultywowanie polskich zwyczajów i tradycji; jest to podstawowy warunek decydujący o przyznaniu Karty Polaka; oceny znajomości języka polskiego oraz kultywowania polskich zwyczajów i tradycji dokonuje konsul Rzeczpospolitej Polskiej na bezpośredniej rozmowie z cudzoziemcem;
  • w obecności konsula Rzeczpospolitej Polskiej złożyć pisemną deklarację o przynależności do Narodu Polskiego;
  • wykazać za pomocą dokumentów, że przynajmniej jedno z jego rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej, działającej na terenie:

Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kirgizji, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Ukrainy, Republiki Uzbekistanu,

potwierdzające aktywne zaangażowanie cudzoziemca w działalność na rzecz języka polskiego i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres, co najmniej trzech lat.