Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Organizacje polonijne

Organizacje ogólnoświatowe

image

logo RPS

Rada Polonii Świata - jest organem porozumiewawczym Polonii z 20 krajów świata. Utworzona została w 1978 r. w Toronto (do 1993 funkcjonowała pod nazwą Rada Koordynacyjna Polonii Wolnego Świata). Członkami Rady są centralne organizacje polonijne w krajach osiedlenia oraz organizacje polonijne o zasięgu międzynarodowym. Siedziba Rady mieści się w Chicago.

Afryka

Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu

Organizacja powstała w 1948 (początkowo pod nazwą Zjednoczenie Osadników Polskich w Południowej Afryce). Wtedy też rozpoczęto wydawanie polonijnego periodyku "Pod Krzyżem Południa" przekształconego później kolejno w "Komunikat" i wydawany do dziś miesięcznik "Wieści Polonijne". Nazwa Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu zaczęła funkcjonować od roku 1973. Do celów organizacji należy utrzymanie narodowej, kulturowej, społecznej i towarzyskiej łączności wśród Polaków oraz kultywowanie polskiej tradycji. Zjednoczenie organizuje obchody świąt państwowych i religijnych, działa też przy nim polska szkoła oraz jedyny w RPA zespół tańca ludowego „Orzeł Biały”.

Ameryka Południowa

Unia Stowarzyszeń i Organizacji Polskich w Ameryce Łacińskiej

Unia zrzeszająca organizacje polonijne krajów Ameryki Łacińskiej. Została powołana do życia w czasie I Kongresu Polonii Latynoamerykańskiej w 1993 r. a formalnie zarejestrowana w roku 1994. Głównym pomysłodawcą powstania unii oraz jej prezesem od powstania do dnia dzisiejszego jest Jan Kobylański. Nadrzędnym celem wymienionym w statucie unii jest "zacieśnianie łączności między Polakami i obywatelami krajów Ameryki Łacińskiej pochodzenia polskiego" poprzez akcje kulturalne i społeczne, wskazywanie nowych perspektyw do pracy dla dobra Polski, podkreślanie wartości kultury polskiej, podnoszenie prestiżu i wpływu środowisk polonijnych i in. Działalność organizacji ściśle łączy się z odbywającymi się co 2 lata Kongresami Polonii Ameryki Łacińskiej, ponadto co roku w listopadzie w Punta del Este w Urugwaju organizowane są Walne Zebrania USOPAŁ.
strona internetowa: www.usopal.com.

Ameryka Północna

Kongres Polonii Kanadyjskiej (Canadian Polish Congress)
Federacja organizacji polonijnych w Kanadzie, utworzona na zjeździe w dniach 2-4 IX 1944 roku. Obecnie skupia 240 organizacji i ma 16 oddziałów lokalnych w największych skupiskach polonijnych w Kanadzie. Na czele KPK stoi prezes wybierany co dwa lata przez walny zjazd przedstawicieli oraz zarząd główny. Celem Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest koordynacja współpracy między poszczególnymi organizacjami polonijnym. Wśród zadań, które wyznaczył sobie Kongres Polonii Kanadyjskiej jest promowanie polskiej kultury, języka, tradycji i popularyzowanie wiedzy o Polsce wśród wszystkich Kanadyjczyków. Obecnie prezesem Kongresu Polonii Kanadyjskiej jest Teresa Berezowski.
Strona internetowa: www.kpk.org

Kongres Polonii Amerykańskiej (Polish American Congress)
KPA został powołany w 1944 w Buffallo, jako federacja ponad stu organizacji polonijnych w USA, mająca reprezentować diasporę wobec władz amerykańskich. Obecnie obejmuje trzy tysiące organizacji i klubów, liczących łącznie ponad jeden milion członków. Kongres dzieli się na Wydziały Stanowe - najliczniejszym z nich jest Wydział na Stan Illinois. Od października 2005 prezesem KPA jest Franciszek Spula.
Strona internetowa: http://www.pac1944.org

Australia

Rada Naczelna Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej (Federal Council of Polish Associations)
Organizacja założona w 1950 r. w Melbourne (do 2004 r. funkcjonowała jako Rada Naczelna Polonii Australijskiej), zrzesza większość organizacji polonijnych działających na terenie Australii i Nowej Zelandii. Przewodniczącym Rady jest Andrzej Alwast OAM z Canberry. Federacje organizacji polskich, zrzeszające od kilku do kilkudziesięciu stowarzyszeń istnieją we wszystkich stanach Australii. Rada posiada wyspecjalizowane organy takie jak Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej zajmująca się szkolnictwem i Centralny Komitet Funduszu Wieczystego Polonii Australijskiej im. gen. J.Kleeberga skupiający się na finansowym wsparciu przedsięwzięć środowisk polonijnych.
Strona internetowa: http://www.polish.org.au

Europa

Wspólnota Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”
Zarejestrowana w 1993 federacja zrzeszająca obecnie 25 organizacji polonijnych. Za główne zadanie stawia sobie reprezentowanie interesów Polonii w kontaktach z władzami austriackimi i polskimi. Jest również organizatorem corocznych Dni Polskich w Austrii oraz Zlotów Polonii. Prezesem "Forum Polonii" jest od 2001 r. Andrzej Lech.
Strona internetowa: http://www.forumpolonii.at

Związek Polaków na Białorusi
Organizacja założona w 1990 r., wywodząca się z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowego im. Adama Mickiewicza. Głównym celem organizacji jest wspieranie polskiego szkolnictwa, kultury i tradycji oraz prasy. Przy Związku działają m.in. Stowarzyszenie Plastyków Polskich, Polskie Towarzystwo Lekarskie, związki kombatanckie i chóry. Siedzibą Związku jest Grodno.
Strona internetowa:  http://www.zpb.org.pl

Kongres Polonii Francuskiej
Organizacja federacyjna powstała w 1949 r. Skupia ok. 60 członków-stowarzyszeń i kilkuset członków indywidualnych - w sumie ok. 4000 osób, głównie z północnej Francji. W roku 2007 - obchodzonym jako Rok Polski, Kongres zorganizował ponad 700 różnych imprez promujących Polskę, jej kulturę i tradycję. Siedziba Kongresu mieści się w Lens.

Kongres Polonii Niemieckiej
Organizacja założona w  1992 r. przez 16 stowarzyszeń jako dobrowolny związek organizacji polonijnych w Niemczech. Kongres dąży do stworzenia jak najszerszej płaszczyzny porozumienia organizacji i środowisk polonijnych w Niemczech. Wspiera działalność kulturalną oraz kultywowanie tradycji polskiej. Reprezentuje organizacje członkowskie oraz pracuje na rzecz pielęgnowania dobrego imienia narodów polskiego i niemieckiego.
Strona internetowa: www.kongres.de

Zjednoczenie Polskie w Wielkiej Brytanii
Organizacja federacyjna powstała w 1947 r., zrzesza ok. 70 organizacji kombatanckich, regionalnych, młodzieżowych, kobiecych, oświatowych i in. Siedziba organizacji mieści się w Londynie. Prezesem Zjednoczenia jest obecnie Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz.
Strona internetowa: www.zpwb.org.uk

Azja

Związek Polaków w Kazachstanie
Związek powstał 10 kwietnia 1994 na kongresie w Karagandzie i zrzesza obecnie 14 obwodowych organizacji polonijnych, do których należy ponad 3600 osób. Najaktywniej działają organizacje w najliczniejszych skupiskach Polonii - obwodach północno-kazachstańskim, akmolińskim, ałmatyńskim. Od 2008 roku działa przy Związku ogólnokrajowa organizacja młodzieżowa - Młodzieżowe Skrzydło Związku Polaków w Kazachstanie.

Forum Polonijne TAMA w Japonii
Organizacja powstała w 2000 roku, działa w Tokio. Zajmuje się organizacją spotkań dla Polaków, imprez tanecznych i wycieczek. Redaguje stronę internetową Strona Polska w Japonii.
Strona internetowa: http://klikdotsystems.jp/stronapolska/files/forumtama.html