Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Egzaminy, praca dyplomowa

Aby zaliczyć semestr student musi otrzymać pozytywny wynik z wszystkich egzaminów.

Najczęściej stosowana w Polsce skala ocen przewiduje następujące wyniki: bardzo dobry (5), plus dobry (4,5), dobry (4), satysfakcjonujący plus (3,5), satysfakcjonujący (3), niedostateczny (2). Uzyskanie oceny niedostatecznej (2) jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu. Co do zasady studentowi przysługuje prawo dwukrotnego podejścia do tego samego egzaminu. Niektóre uczelnie przewidują również tzw. egzamin komisyjny, w sytuacji, gdy student dwukrotnie uzyska z egzaminu ocenę negatywną.

Każdy rodzaj studiów kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej) oraz jej obroną, tj. ustnym przedstawieniem jej założeń oraz wniosków lub egzaminem składanym przed komisją. Wyjątek od tej zasady mogą stanowić studia podyplomowe. Te mogą kończyć się napisaniem pracy lub egzaminem końcowym. Do ich ukończenia wystarczającym może być także tylko obecność na prowadzonych zajęciach. Warunki ukończenia tych studiów każdorazowo określa ich organizator.

Ukończenie studiów licencjackich i magisterskich (uzupełniających i jednolitych) kończy się wydaniem studentowi dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra. Dyplom wydawany jest bezpłatnie w języku polskim. Na życzenie studenta dyplom może być również wydany w innym niż polski języku (angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim).