Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak uzyskać oficjalny certyfikat znajomości języka polskiego?

Certyfikaty znajomości języka polskiego wydawane są przez polski urząd zwany Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Aby otrzymać certyfikat trzeba zdać egzamin organizowany przez ww. Komisję.

Do egzaminu może przystąpić każdy cudzoziemiec bez względu na to czy, jak i kiedy uczył się języka polskiego.

Egzamin przeprowadzany jest na 3 poziomach zaawansowania:

  • podstawowym (B1),
  • średnim ogólnym (B2),
  • zaawansowanym (C2).

Aby przystąpić do egzaminu na poziomie podstawowym (B1) oraz średnim (B2) cudzoziemiec musi mieć skończone 16 lat. Aby przystąpić do egzaminu na poziomie zaawansowanym (C2) cudzoziemiec musi mieć skończone 18 lat.

Egzaminy organizowane są co najmniej 3 razy w roku (wiosną, latem i jesienią). Szczegółowe informacje na temat terminów egzaminów w danym roku kalendarzowym dostępne są na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl.

Chcąc przystąpić do egzaminu cudzoziemiec składa formularz zgłoszeniowy oraz płaci opłatę za egzamin. Wzór formularza zgłoszeniowego dostępny jest na stronie internetowej www.certyfikatpolski.pl. Opłata za egzamin wynosi:

  • poziom podstawowy (B1) – 60 EUR;
  • poziom średni (B2) – 80 EUR;
  • poziom zaawansowany (C2) – 100 EUR.

Ponadto po informacji o pomyślnie zdanym egzaminie cudzoziemiec musi ponieść opłatę w wysokości 20 EUR za wydanie certyfikatu.

Opłaty wnosi się w PLN, po przeliczeniu EUR na PLN według średniego kursu NBP w dniu dokonania wpłaty na rachunek bankowy Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, dostępny na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl oraz www.certyfikatpolski.pl.

W odpowiedzi na zgłoszenie cudzoziemiec otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą mailową i tradycyjną pocztą. Zostanie również powiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany pod warunkiem, że zgłosi się, co najmniej 20 chętnych do jego zdawania.

Szczegółowe informacje na temat przebiegu egzaminu, kryteriów ocen, materiałów przygotowawczych oraz regulamin dla zdających egzamin znajdziesz na ww. stronach internetowych.

Po upływie około 6 tygodni od egzaminu, zdający otrzymuje informację o jego wyniku. Jeśli wynik jest pozytywny, cudzoziemiec uzyskuje certyfikat. Po wniesieniu opłaty cudzoziemiec otrzyma drogą pocztową oryginał świadectwa znajomości języka polskiego na danym poziomie.