Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw spoza Unii Europejskiej

Aby przyjechać do Polski na studia cudzoziemiec – obywatel państw spoza UE musi posiadać wizę studencką, czyli wizę wydaną w celu odbycia studiów w Polsce. Wyjątek stanowią cudzoziemcy, pochodzący z kraju, co do którego stosuje się częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku wizowego. Aktualna lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz dostępna jest na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Aby uzyskać wizę studencką cudzoziemiec musi złożyć wniosek o jej udzielenie w polskim urzędzie konsularnym w kraju, w którym zamieszkuje. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych wniosku o wizę oraz dokumentów, jakie cudzoziemiec powinien do tego wniosku dołączyć znajdziesz w rozdziale Wizy.

Cudzoziemiec ubiegając się o wydanie wizy w celu odbycia studiów w Polsce zwolniony jest z opłaty wizowej (czyli otrzymuje taką wizę za darmo).

Wiza wydawana jest na czas oznaczony i najczęściej jest to okres krótszy od czasu trwania studiów w Polsce. Dlatego, aby zalegalizować swój dalszy pobyt na terytorium Polski cudzoziemiec studiujący w Polsce musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. W związku z tym cudzoziemiec musi złożyć wniosek o udzielenie takiego zezwolenia. Wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce. Wniosek musi zostać złożony najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy lub okresu ważności wizy. Zezwolenie to może być udzielone cudzoziemcowi studiującemu w Polsce na okres nie dłuższy niż 1 rok kalendarzowy. Chcąc zatem nadal kontynuować naukę w Polsce cudzoziemiec najpóźniej na 45 dni przed upływem okresu, na jaki udzielono mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony musi wystąpić do urzędu wojewódzkiego z nowym wnioskiem o wydanie kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Szczegółowe informacje na temat zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wymogów formalnych wniosku o udzielenie takiego zezwolenia znajdziesz m. in. w rozdziałach: