Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obywatele państw Unii Europejskiej

Obywatele państw Unii Europejskiej mają prawo wjechać do Polski bez obowiązku posiadania wizy na podstawie paszportu, albo dowodu tożsamości (ID) i przebywać w Polsce do 3 miesięcy bez konieczności dopełnienia szczególnych formalności.

Chcąc studiować w Polsce cudzoziemiec - obywatel UE musi jednak zalegalizować swój pobyt w Polsce, który z pewnością będzie dłuższy niż 3 miesiące. W tym celu powinien wystąpić z wnioskiem do urzędu wojewódzkiego o zarejestrowanie swojego pobytu w związku z odbywaniem studiów w Polsce. Wniosek trzeba złożyć do urzędu wojewódzkiego właściwego według miejsca zamieszkania cudzoziemca. Wniosek powinien być złożony nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od wjazdu obywatela UE na teren Polski. Do wniosku powinno być dołączone zaświadczenie z uczelni potwierdzające przyjęcie obywatela UE na studia w Polsce. Rejestracja pobytu następuje niezwłocznie. W jej wyniku obywatel UE otrzyma zaświadczenie o rejestracji pobytu. Więcej na temat rejestracji pobytu obywatela UE znajdziesz w rozdziale: Wniosek o zarejestrowanie pobytu obywatela UE.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w odniesieniu do członków rodziny obywatela UE, którzy sami tego obywatelstwa nie posiadają. Aby wjechać do Polski i rozpocząć studia muszą oni posiadać oprócz paszportu również wizę studencką, czyli wizę wydaną w celu odbycia studiów w Polsce. Z obowiązku tego zwolnione są tylko te osoby, które pochodzą z kraju, co do którego stosuje się częściowe lub całkowite zwolnienie z obowiązku wizowego; aktualna lista państw, których obywatele mogą podróżować do Polski bez wiz dostępna jest na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych www.msz.gov.pl.

Aby uzyskać wizę cudzoziemiec będący członkiem rodziny obywatela UE powinien złożyć wniosek o wydanie wizy studenckiej w polskim urzędzie konsularnym, w kraju swego pochodzenia. Wydanie wizy studenckiej jest wolne od opłat. Szczegółowe informacje na temat wymogów formalnych wniosku oraz dokumentów, jakie cudzoziemiec powinien do tego wniosku dołączyć znajdziesz w rozdziale Wizy.

Przebywając już w Polsce na podstawie ważnej wizy studenckiej, członek rodziny obywatela UE przed upływem terminu pobytu określonego w wizie lub terminu ważności wizy powinien zalegalizować swój pobyt. W tym celu powinien wystąpić do właściwego urzędu wojewódzkiego w miejscu, w którym w Polsce zamieszkuje o wydanie mu karty pobytu członka rodziny obywatela UE. Do wniosku powinien dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające fakt przyjęcia go na studia w Polsce. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu z terminem ważności przez okres do 5 lat.

Więcej na temat rejestracji pobytu obywatela UE oraz uzyskania karty pobytu członka rodziny obywatela UE znajdziesz w rozdziałach: