Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Spółki kapitałowe

Do spółek kapitałowych zalicza się:

  • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółkę akcyjną.

Spółki kapitałowe posiadają tzw. osobowość prawną, czyli są samodzielnymi podmiotami prawnymi, mogą w swoim imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania (np. jeśli spółka kupuje nieruchomość, maszynę etc. to właścicielem staje się sama spółka, a nie jej wspólnicy). Jedna z najważniejszych cech tych spółek polega na tym, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki - odpowiedzialność tą ponosi sama spółka. Odpowiedzialność majątkowa spółki dotyczy również podatków - to spółka jest podatnikiem i odpowiada za swoje zobowiązania podatkowe. Spółka posiada własny majątek, odrębny od majątku wspólników (nawet, jeśli jest to jednoosobowa spółka z o.o., czyli mająca tylko jednego wspólnika). Jeśli zatem spółka kapitałowa ma dług, płaci go wyłącznie ze swojego majątku (a nie z majątku wspólników).

W momencie utworzenia, spółki kapitałowe muszą zostać wyposażone w odpowiedni kapitał przez wspólników (mogą to być pieniądze albo rzeczy, np. nieruchomości, maszyny, samochód, etc.). Pieniądze lub przedmioty wniesione przez wspólników nazwane są "wkładem" do spółki. Wkłady wspólników tworzą kapitał zakładowy spółki. Wspólnicy w zamian za swoje wkłady otrzymują udziały (w spółce z o.o.) oraz akcje (w spółce akcyjnej). Na podstawie tych udziałów lub akcji wspólnicy mogą wykonywać swoje prawa w spółce. Do tych praw należy w szczególności:

  • prawo do części zysku spółki, jeśli spółka taki zysk osiągnie,
  • prawo do głosowania na zebraniu wspólników,
  • prawo zwołania zgromadzenia wspólników.

Spółki kapitałowe są reprezentowane oraz zarządzane przez swój organ - zarząd (a nie przez wspólników, choć wspólnicy mogą być członkami zarządu). Spółki kapitałowe mogą być zakładane również przez osoby prawne, czyli np. inne spółki kapitałowe.

W spółkach kapitałowych skład wspólników może być zmienny - udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcje w spółce akcyjnej mogą być sprzedawane, darowane, podlegają również dziedziczeniu, itp. Takie zmiany nie mają wpływu na istnienie i kontynuowanie działalności spółki (inaczej niż w spółkach osobowych).