Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Spółka cywilna

Spółka cywilna jest szczególną formą prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest to umowa na podstawie której co najmniej dwóch przedsiębiorców zobowiązuje się do wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej, czyli do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Nazwa "spółka" może być w tym przypadku myląca, gdyż opisywana tutaj forma działalności nie stanowi samodzielnego podmiotu gospodarczego a jest jedynie umową między wspólnikami, z których każdy jest samodzielnym przedsiębiorcą. Spółka cywilna jest pewną modyfikacją prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, o której była mowa w rozdziale poprzednim. 

Wspólnicy spółki cywilnej co do zasady muszą wnieść do spółki majątek, który staje się w ten sposób ich majątkiem wspólnym. Oznacza to, że w czasie trwania spółki wspólnik nie może tym majątkiem ani swoim udziałem w tym majątku samodzielnie dysponować, np. nie może go sprzedać. Wszyscy wspólnicy ponoszą pełną i solidarną odpowiedzialność za zobowiązania związane z działalnością spółki cywilnej. Wyjaśnienia wymaga pojęcie odpowiedzialności solidarnej. Oznacza ono, że wierzyciel spółki może żądać zapłaty długu od wszystkich wspólników lub od kilku z nich albo tylko jednego (wedle swego swobodnego wyboru). Każdy z tych wspólników odpowiada do pełnej wysokości długu, nawet, jeśli sam go nie zaciągnął, tylko uczynił to inny wspólnik. Jeżeli jeden ze wspólników spłaci wówczas dług, pozostali wspólnicy są zwolnieni z zobowiązania. Z tego jasno wynika, że każda forma działalności, w której przedsiębiorcy (wspólnicy) ponoszą odpowiedzialność solidarną, wymaga znacznego zaufania między wspólnikami.