Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowania na pobyt stały dokonuje się w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemcy. Zgłoszenie zameldowania nastepuje poprzez złożenie specjalnego formularza zgłoszenia pobytu stałego. Na formularzu tym konieczne jest m. in. potwierdzenie faktu pobytu cudzoziemca w lokalu mieszkalnym dokonane przez jego właściciela lub inny podmiot mający prawo do tego lokalu. Potwierdzenie powinno nastąpić w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. 

Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić:

  • ważny dokument podróży (paszport) lub - w przypadku obywatela UE – inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • dokument stanowiący podstawę legalnego pobytu na terytorium Polski (np. karta pobytu udzielona w związku z wydanym zezwoleniem na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu obywatela UE, karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE) - więcej informacji na temat zezwolenia na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich znajdziesz w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw spoza Unii Europejskiej; szczegóły dotyczące dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE dostępne są w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele Unii Europejskiej);
  • do wglądu dokument potwierdzający prawo do lokalu mieszkalnego właściciela lub najemcy (np. akt własności, umowa najmu, itp).