Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zameldowanie na pobyt powyżej 3 miesięcy

Zameldowania na pobyt czasowy przekraczający 3 miesiące dokonuje się w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca na specjalnym formularzu zgłoszenia pobytu czasowego. Na formularzu tym konieczne jest potwierdzenie faktu pobytu w lokalu mieszkalnym dokonane przez jego właściciela lub inny podmiot mający prawo do tego lokalu (np. najemcy). Potwierdzenie powinno nastąpić w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.
Przy zameldowaniu na pobyt czasowy przekraczający 3 miesiące należy przedstawić:

  • ważny dokument podróży (paszport) lub - w przypadku obywatela UE – inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo,
  • dokument stanowiący podstawę legalnego pobytu na terytorium Polski przez okres przekraczający 3 miesiące (np. wiza, karta pobytu, decyzja o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zaświadczenie o rejestracji pobytu obywatela UE, karta pobytu członka rodziny obywatela UE, itp) - więcej informacji na temat wiz znajdziesz w rozdziale Wizy; informacje dotyczące zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i karty pobytu cudzoziemca spoza UE znajdziesz w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw spoza Unii Europejskiej; szczegóły dotyczące zaświadczenia potwierdzającego rejestrację pobytu obywatela UE oraz karty pobytu członka rodziny obywatela UE dostępne są w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele Unii Europejskiej);
  • do wglądu dokument potwierdzający prawo do lokalu właściciela lub najemcy (np. akt własności, umowa najmu, itp).

Należy także podać adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania.