Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zameldowanie na pobyt do 3 miesięcy

Zameldowania na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy dokonuje się osobiście w urzędzie miasta (gminy) właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w obecności właściciela lokalu lub innego podmiotu posiadającego prawo do lokalu, w którym cudzoziemiec zamierza mieszkać.
Przy zameldowaniu trwającym do 3 miesięcy należy przedstawić:

  • ważny dokument podróży (paszport), lub - w przypadku obywatela UE – inny ważny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo;
  • w przypadku cudzoziemca spoza UE: dokument stanowiący podstawę legalnego pobytu na terytorium Polski (np. wiza, jeżeli jest wymagana, decyzja o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, karta pobytu) -więcej informacji na temat wiz znajdziesz w rozdziale Wizy; informacje dotyczące zamieszkania na czas oznaczony i karty pobytu cudzoziemca spoza UE znajdziesz w rozdziale Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw spoza UE;
  • do wglądu dokument potwierdzający prawo do lokalu właściciela lub najemcy (np. akt właśności, umowa najmu, itp).

Należy także podać adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania, a także datę przekroczenia granicy.