Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Obowiązek meldunkowy

Każdy cudzoziemiec po przekroczeniu polskiej granicy z zamiarem czasowego pobytu w Polsce jest zobowiązany wykonać obowiązek meldunkowy. Oznacza to, że cudzoziemiec musi zgłosić w odpowiednim urzędzie (urzędzie miasta lub urzędzie gminy) adres swojego nowego pobytu w danej miejscowości.

Zgłoszenie powinno być dokonane przez cudzoziemca najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od chwili przekroczenia granicy Polski.

Z obowiązku zameldowania się w urzędzie miasta/gminy zwolnieni są cudzoziemcy przebywający w hotelu, zakładzie udostępniającym lokal mieszkalny w związku z nauką (np. akademik), leczeniem się (np. szpital, klinika) lub wypoczynkiem (np. motel, pensjonat). Osoby te wykonują obowiązek meldunkowy u kierownika zakładu lub uprawnionego pracownika tego zakładu (hotelu, akademiku, szpitalu, itp) przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.

Przedstawienie potwierdzenia dopełnienia obowiązku meldunkowego wymagane jest między innymi w trakcie procedur związanych z legalizacją pobytu cudzoziemca, jeżeli przebywa on na terytorium Polski (patrz: Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele UE i Legalizacja pobytu w Polsce-obywatele państw spoza UE). Niewykonanie przez cudzoziemca obowiązku zameldowania się stanowi wykroczenie zagrożone karą ograniczenia wolności, karą pieniężną (grzywny) albo nagany.

 
 
Podrozdziały