Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów

Wszystkie uzyskane przez cudzoziemca za granicą świadectwa i dyplomy muszą być zalegalizowane w Polsce.

Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce:

 • na mocy umów międzynarodowych o uznawalności wykształcenia, albo
 • w drodze nostryfikacji.

Polska uznaje dokumenty o wykształceniu, stopnie i tytuły naukowe z następujących państw:

Armenia, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba, Libia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdowa, Mongolia, Niemcy, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia, Syria, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam

oraz z państw już obecnie nie istniejących: Czechosłowacja, Jugosławia, NRD, ZSRR.

W celu uznania dyplomów wydanych przez wyżej wymienione państwa (z którymi Polska podpisała stosowne umowy międzynarodowe) należy zwrócić się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na temat uznania zagranicznego świadectwa, dyplomu, stopnia naukowego w celu kontynuowania kształcenia lub ubiegania się o stopień naukowy w Polsce znajdziesz na stronie internetowej polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - www.nauka.gov.pl.

Dokumenty pochodzące z krajów, z którymi Polska nie posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu podlegają nostryfikacji.

Nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych dokonuje urząd zwany - wojewódzkie kuratorium oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca w Polsce, a w przypadku braku zamieszkania w Polsce ze względu na siedzibę uczelni, w której cudzoziemiec chce złożyć dokument. Adresy wojewódzkich kuratoriów oświaty w Polsce dostępne są na stronie internetowej www.nauka.gov.pl.

Świadectwa maturalne International Baccalaureate (IB) oraz European Baccalaureate (EB) nie podlegają obowiązkowi nostryfikacji.

Cudzoziemiec ubiegając się o nostryfikację świadectwa szkolnego lub maturalnego powinien złożyć we właściwym wojewódzkim kuratorium oświaty:

 • wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji;
 • oryginał lub duplikat świadectwa uzyskanego za granicą zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 • oświadczenie, że świadectwo nie stanowiło dotąd przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Polsce;
 • poświadczenie, że świadectwo uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe na wszystkich typach uczelni wyższych (jeśli takie oświadczenie nie jest zawarte w treści świadectwa);
 • tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeśli zostało ono sporządzone w języku obcym.

Nostryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą dokonuje rada odpowiedniej uczelni wyższej w Polsce. Cudzoziemiec ubiegający się o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych uzyskanego za granicą, wnosi do wybranej uczelni wyższej w Polsce:

 • podanie o nostryfikację dyplomu
 • oryginał lub duplikat dyplomu uzyskanego zagranicą zalegalizowany lub opatrzony apostille;
 • kopia świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub dyplomu uczelni wyższej, na podstawie których kandydat został przyjęty na studia zakończone wydaniem dyplomu uzyskanego zagranicą, o uznanie którego się ubiega;
 • życiorys sporządzony w języku polskim;
 • oświadczenie, że dyplom uzyskany zagranicą nie był dotąd przedmiotem postępowania nostryfikacyjnego w żadnej polskiej uczelni.

Postępowanie nostryfikacyjne prowadzone przez uczelnię polską kończy się wydaniem przez radę uczelni uchwały o uznaniu dyplomu uzyskanego zagranicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym w Polsce lub odmowie uznania dyplomu uzyskanego zagranicą za równorzędny z dyplomem ukończenia studiów wyższych w Polsce.

W określonych przypadkach cudzoziemiec może zostać zwolniony przez radę uczelni z obowiązku nostryfikacji dyplomu. Dotyczy to m. in. obywateli państw UE, którzy ubiegają się o przyjęcie na studia doktoranckie. W tym celu muszą oni złożyć do rady uczelni podanie o zwolnienie z procedury nostryfikacji dyplomu. 

Świadectwo (szkolne lub maturalne) lub dyplom składane wraz z wnioskiem o ich nostryfikację powinny być zalegalizowane poprzez uzyskanie klauzuli apostille albo w drodze tzw. legalizacji konsularnej.