Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje się kartę pobytu.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży (paszportem), do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy do Polski.

Cudzoziemiec powinien odebrać kartę pobytu osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia odbioru karty pobytu dokonuje jego rodzic lub opiekun prawny