Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich składa się na urzędowym formularzu w języku polskim w urzędzie wojewódzkim w miejscu, gdzie cudzoziemiec przebywa.

W przypadku, gdy przed upływem okresu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie została wydana decyzja ostateczna w sprawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, właściwy organ (tj. urząd wojewódzki) wyda cudzoziemcowi wizę krajową na okres pobytu do czasu wydania decyzji w sprawie zezwolenia. Po udzieleniu zezwolenia wiza krajowa zostanie anulowana.

Cudzoziemiec nie może złożyć wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE jeśli przebywa za granicą.

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE należy dołączyć:

  • fotografie;
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
  • umowę potwierdzającą prawo cudzoziemca do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza przebywać (np. umowa najmu, umowa użyczenia, jeśli użyczającym jest dziecko, wnuk, rodzice, dziadkowie, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo cudzoziemca). 
  • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej za zezwolenie.

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wynosi 640 PLN. Natomiast opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN (więcej o karcie pobytu w rozdziale Karta pobytu). Opłata skarbowa za zezwolenie płatna jest w kasie właściwego urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu. Z kolei, opłata za wydanie karty pobytu płatna jest na konto bankowe urzędu wojewódzkiego, który wydaję tę kartę. Numery kont bankowych poszczególnych urzędów dostępne są na ich stronach internetowych.