Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o zezwolenie na osiedlenie się

Wniosek o wydanie zezwolenia na osiedlenie składa się na urzędowym formularzu w języku polskim w urzędzie wojewódzkim w miejscu, gdzie cudzoziemiec przebywa.

W przypadku, gdy przed upływem zgodnego z prawem okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie została wydana decyzja ostateczna w sprawie zezwolenia na osiedlenie się, właściwy organ (tj. urząd wojewódzki) wyda cudzoziemcowi wizę krajową na okres pobytu do czasu wydania decyzji w sprawie zezwolenia. Po udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się, wiza krajowa zostanie anulowana.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się tylko na terytorium Polski (wniosek nie może być złożony za granicą).

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się należy dołączyć:

  • fotografie;
  • dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się;
  • potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na osiedlenie się wynosi 640 PLN, a za wydanie karty pobytu 50 PLN. Opłata za zezwolenie płatna jest w kasie właściwego urzędu miasta lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu. Z kolei opłata za wydanie karty pobytu płatna jest na konto bankowe urzędu wojewódzkiego, który wydaję kartę. Numery kont bankowych poszczególnych urzędów dostępne są na ich stronach internetowych.