Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jakie są rodzaje studiów w Polsce?

Polski system szkolnictwa wyższego przewiduje kilka rodzajów studiów. Różnią się one od siebie czasem trwania oraz tytułem zawodowym lub stopniem naukowym, jaki otrzymuje student po ich ukończeniu. I tak wyróżnia się:

  • studia licencjackie (zwane studiami I stopnia) – trwają one 3 lub 4 lata i kończą się uzyskaniem przez studenta tytułu licencjata;
  • studia magisterskie uzupełniające (zwane studiami II stopnia) – trwają one 2 lata, przeznaczone są dla osób posiadających już stopień licencjata i kończą się uzyskaniem przez studenta tytułu magistra;
  • jednolite studia magisterskie – trwają 5 lub 6 lat i kończą się uzyskaniem przez studenta tytułu magistra, a w przypadku studiów medycznych tytułu lekarza;
  • studia doktoranckie (zwane studiami III stopnia) – trwają 2, 3 lub 4 lata w zależności od kierunku, dostępne są dla osób posiadających tytuł magistra i kończą się uzyskaniem przez studenta stopnia naukowego doktora.

Niektóre z kierunków studiów organizowane są wyłącznie w systemie jednolitych studiów magisterskich, bez możliwości ukończenia ich w systemie dwustopniowym (studia licencjackie + studia magisterskie uzupełniające). Do takich kierunków należą: prawo, medycyna i stomatologia, psychologia, farmacja czy weterynaria.

Ponadto uczelnie wyższe publiczne i prywatne organizują studia podyplomowe w różnych dziedzinach mające na celu poszerzenie wiedzy studentów zdobytej w trakcie studiów licencjackich lub/i magisterskich. Studia te przeznaczone są dla osób posiadających stopień licencjata lub magistra. Trwają zwykle 1 – 2 lata i kończą się uzyskaniem dyplomu (świadectwa) poświadczającego ich ukończenie.

Wszystkie wymienione powyżej formy studiów są dostępne dla cudzoziemców. Ponadto cudzoziemcy mogą także brać udział w stażach habilitacyjnych, stażach naukowych i szkoleniach specjalizacyjnych, a także medycznych stażach zawodowych. Studenci - cudzoziemcy mogą również odbywać w Polsce studenckie praktyki zawodowe.

Studia prowadzone są w trzech systemach:

  • stacjonarnym (dziennym) – zajęcia, co do zasady odbywają się w tygodniu, od poniedziałku do piątku w ciągu dnia;
  • wieczorowym – zajęcia, co do zasady odbywają się w tygodniu w godzinach wieczornych;
  • zaocznym – ilość zajęć jest ograniczona, zajęcia, co do zasady odbywają się w weekendy w sesjach co 2, 3 tygodnie.
 
 
Podrozdziały