Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Świadectwa i dyplomy jakie musi przedstawić cudzoziemiec

W zależności od wybranego typu studiów (zobacz Jakie są rodzaje studiów w Polsce) cudzoziemiec musi przedstawić świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły wyższej lub odbycia studiów, które uprawnia go do podjęcia określonego typu studiów.

Zasadą jest, że do podjęcia kolejnego etapu studiów w Polsce (np. studiów magisterskich uzupełniających jako studiów II stopnia) konieczne jest przedstawienie przez cudzoziemca świadectwa ukończenia w Polsce studiów licencjackich jako studiów I stopnia lub też przedstawienie przez cudzoziemca dokumentu, z którego wynika, że ukończył zagranicą etap studiów uprawniających go do podjęcia studiów, jakie planuje rozpocząć w Polsce.

I tak cudzoziemiec ma obowiązek przedstawić:

  • dla podjęcia studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (patrz: Jakie są rodzaje studiów w Polsce) – świadectwo dojrzałości albo dokument będący odpowiednikiem świadectwa dojrzałości uzyskany zagranicą, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów wyższych;
  • dla podjęcia studiów II stopnia (patrz: Jakie są rodzaje studiów w Polsce) – dyplom ukończenia studiów I stopnia w Polsce albo będący odpowiednikiem tego dyplomu uzyskany za granicą dokument, który w kraju w którym był wydany uprawnia do podjęcia studiów II stopnia;
  • dla podjęcia studiów podyplomowych (patrz: Jakie są rodzaje studiów w Polsce) – dyplom ukończenia w Polsce studiów I stopnia, studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo dokumenty będące odpowiednikami tych dyplomów uzyskane zagranicą, które w kraju w którym zostały wydane uprawniają do podjęcia studiów podyplomowych;
  • dla podjęcia studiów doktoranckich – dyplom ukończenia w Polsce studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo uzyskane za granicą dyplomy będące odpowiednikiem polskiego dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.