Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec aby studiować w Polsce?

Zasady ubiegania się o przyjęcia na studia są, co do zasady takie same dla wszystkich cudzoziemców (bez względu na to czy są obywatelami państw UE czy też pochodzą z państw spoza UE).

Cudzoziemiec, aby ubiegać się o przyjęcie na studia w Polsce musi spełnić następujące warunki:

musi posiadać dokumenty na potwierdzenie legalnego pobytu w Polsce, np. wizę, kartę pobytu albo inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce;

Rodzaj dokumentu uzależniony jest od tego czy cudzoziemiec jest obywatelem państw UE czy też pochodzi z kraju spoza UE. Jest to naturalną konsekwencją zróżnicowanych zasad legalizacji pobytu w Polsce przez obywateli UE oraz obywateli państw spoza UE. Więcej na ten temat znajdziesz w rozdziale: Jak zalegalizować pobyt w Polsce?;

musi wykazywać się dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaświadczeniem lekarskim, stwierdzającym brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku studiów; poszczególne kierunki studiów np. techniczne, medyczne mogą wymagać dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia;

musi posiadać polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpić do ubezpieczenia zdrowotnego w polskim Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu nauki;

musi wykazać się znajomością języka, w którym zamierza studiować poprzez okazanie dokumentów potwierdzających znajomość danego języka, tj. certyfikatu językowego, świadectwa ukończenia szkoły lub studiów w języku, w którym mają być prowadzone zajęcia na wybranym przez cudzoziemca kierunku studiów; jeśli cudzoziemiec zamierza studiować w języku polskim może być konieczne ukończenie rocznego kursu przygotowawczego z tego języka (więcej na ten temat w rozdziale Znajomość języka polskiego);

musi posiadać dokumenty potwierdzające ukończenie przez cudzoziemca szkół i studiów w Polsce lub za granicą, które pozwalają mu na podjęcie wybranych studiów w Polsce (np. świadectwa dojrzałości, dyplomy szkół wyższych); świadectwa i dyplomy uzyskane przez cudzoziemca za granicą muszą być zalegalizowane w Polsce (uznane lub nostryfikowane - więcej na ten temat w rozdziale Świadectwa i dyplomy jakie musi przedstawić cudzoziemiec oraz Legalizacja zagranicznych świadectw i dyplomów).

 
 
Podrozdziały