Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Karta pobytu

Cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje się kartę pobytu.

Opłata skarbowa za wydanie karty pobytu wynosi 50 PLN. Opłatę tą należy ponieść wraz z opłatą skarbową za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (łącznie 390 PLN) w kasie urzędu wojewódzkiego lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu. Numery kont bankowych poszczególnych urzędów wojewódzkich dostępne są na ich stronach internetowych.

Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem podróży (paszportem), do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

Cudzoziemiec powinien odebrać kartę pobytu osobiście. W przypadku małoletniego poniżej 13 roku życia odbioru karty pobytu dokonują jego rodzice lub opiekunowie prawni.