Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się cudzoziemcowi na okres pozwalający mu na realizację celu pobytu na terenie Polski, nie dłuższy jednak niż 2 lata.

W przypadku osób z zamiarem podjęcia lub kontynuacji studiów, nauki lub szkolenia zawodowego albo wykonywania badań naukowych na terytorium RP, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony może być udzielone na okres nieprzekraczający 1 roku.

Okres, na jaki udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony członkowi rodziny cudzoziemca odpowiada okresowi ważności zezwolenia udzielonego cudzoziemcowi, do którego członek rodziny zamierza przybyć lub przybył w celu połączenia z rodziną. Wtedy zezwolenie udzielane jest na okres nie dłuższy niż 2 lata.

Małoletniemu dziecku cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udziela się zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres do dnia, do którego udzielono tego zezwolenia jego rodzicowi lub opiekunowi prawnemu.

Cudzoziemiec zobowiązany jest opuścić terytorium Polski przed upływem terminu ważności udzielonego mu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, chyba że uzyskał kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. W przeciwnym razie może zostać wydalony z Polski z brakiem możliwości ponownego przyjazdu przez okres od 3 do 5 lat.
Ponadto dane cudzoziemca, co do którego została wydana decyzja o wydaleniu z Polski przekazywane są do Systemu Informacji Schengen (SIS) dla celu odmowy wjazdu na całe terytorium strefy Schengen przez wyżej wymieniony okres. Więcej o strefie Schengen znajdziesz w rozdziale Strefa Schengen