Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Dokumenty załączane do wniosku

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony należy dołączyć:

 • kserokopię paszportu;
 • potwierdzenie zameldowania w danej miejscowości;
 • fotografie;
 • w przypadku pierwszego wniosku – akt urodzenia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski;
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 390 PLN (za udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz wydanie karty pobytu;  

A ponadto należy dołączyć do wniosku:

 • w przypadku podjęcia lub zamiaru podjęcia pracy w Polsce – przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia wykonywania pracy - jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane (patrz Praca w Polsce);
 • w przypadku osoby pozostającej w związku małżeńskim z obywatelem polskim – aktualny odpis aktu małżeństwa oraz kserokopię dowodu osobistego lub paszportu małżonka;
 • w przypadku osoby podejmującej lub kontynuującej studia – zaświadczenie uczelni potwierdzające fakt przyjęcia na studia lub ich kontynuacji;
 • w przypadku osoby, która zamierza prowadzić lub prowadzi działalność gospodarczą – dokumenty związane z prowadzeniem działalności oraz zaświadczenie z polskiego urzędu skarbowego oraz polskiego zakładu ubezpieczeń społecznych (ZUS) o tym, że cudzoziemiec nie ma zaległości podatkowych oraz zaległości w związku z ubezpieczeniem społecznym;
 • w innym przypadku – dokumenty potwierdzające deklarowany cel pobytu;
 • w przypadku cudzoziemców podejmujących zatrudnienie, prowadzących działalność gospodarczą oraz studiujących na terenie Polski - dodatkowo do wniosku należy dołączyć potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, potwierdzenie posiadania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu oraz tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (np. umowa najmu) wraz z potwierdzeniem wysokości ponoszonych kosztów zamieszkania.

Ponadto cudzoziemiec, który ubiega się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z uwagi na:

 • uzyskanie przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę;
 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • połączenie z rodziną;
 • 5 letni pobyt na terytorium Polski jako członek rodziny cudzoziemca;
 • posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej;
 • podjęcie lub kontynuowanie nauki lub szkolenia zawodowego na terenie Polski;

jest zobowiązany dołączyć do wniosku także umowę dającą prawo do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać (np. umowa najmu).