Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Ważne informacje
Zobacz wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Wniosek o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony składa się na urzędowym formularzu w języku polskim w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Wniosek należy złożyć na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu, na jaki zostało udzielone poprzednie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. W przypadku, gdy zezwolenie nie będzie mogło być wydane w tym terminie, cudzoziemiec otrzyma wizę krajową na czas toczącego się postępowania w sprawie. Po wydaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wiza ta zostanie anulowana.

Jeśli jednak cudzoziemiec nie złoży wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony we wskazanym wyżej terminie (tzn. na co najmniej 45 dni przed upływem okresu pobytu na podstawie wizy lub okresu na jaki zostało udzielone poprzednie zezwolenie), a postępowanie w tej sprawie nie zakończy się przed upływem tych 45-u dni, cudzoziemiec będzie zmuszony do opuszczenia terytorium Polski i oczekiwania na zezwolenie za granicą. Jeśli cudzoziemiec nie opuści Polski i pozostanie na terenie kraju nielegalnie, wówczas zostanie wydana decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony poza granicami Polski za pośrednictwem polskiego konsula w danym kraju. W takim wypadku decyzję o udzieleniu zezwolenia otrzyma tą samą drogą, tj. za pośrednictwem polskiego urzędu konsularnego.

Jeśli cudzoziemiec zmuszony był do opuszczenia Polski i oczekuje za granicą na wydanie decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony to w celu wjazdu do Polski powinien wystąpić o wydanie wizy krajowej w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (więcej na temat wiz i ich rodzajów znajdziesz w rozdziale Wizy). Po wjeździe na teren Polski na podstawie otrzymanej wizy urząd wojewódzki właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca wyda mu kartę pobytu potwierdzającą fakt udzielenia ww. zezwolenia (patrz: Karta pobytu). 

Udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony podlega opłacie skarbowej w wysokości 340 PLN. Opłata jest płatna w kasie właściwego urzędu miasta, w mieście którym składany jest wniosek lub przelewem na rachunek bankowy tego urzędu. Numery kont bankowych poszczególnych urzędów dostępne są na ich stronach internetowych.