Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE

Cudzoziemiec może ubiegać się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE), gdy przebywa na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej 5 lat oraz posiada:

  • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
  • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski.

Do okresu 5 letniego pobytu, od którego zależy udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE nie zalicza się pobytu cudzoziemca:

  • zatrzymanego (np. w areszcie) w celu wydalenia z Polski, w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania Polski lub pozbawionego wolności na podstawie prawomocnego wyroku;
  • jako pracownika „au pair" albo pracownika sezonowego,
  • na podstawie wizy jednolitej pobytowej upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Polski w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe, wizy pobytowej wydanej w celu podjęcia lub kontynuowania nauki;
  • jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego itp.

W przypadku cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie wizy w związku z odbywaniem studiów lub szkolenia oraz na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z odbywaniem lub kontynuacją studiów, do 5-letniego okresu, od którego zależy udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE zalicza się im tylko połowę okresu tego pobytu.

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba, że przerwa była spowodowana:

  • wykonywaniem obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
  • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub wykonującemu pracę poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
  • leczeniem cudzoziemca.

Cudzoziemiec posiadający w jednym z państw członkowskich UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ma prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy w innym państwie członkowskim UE, jeżeli zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie w tym państwie oraz jeżeli posiada on stabilne i regularne źródła dochodu oraz ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to również członków rodziny w/w cudzoziemca.

 
 
Podrozdziały