Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zezwolenie na osiedlenie się

O zezwolenie na osiedlenie może ubiegać się cudzoziemiec, który:

  • jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonym na terytorium Polski, albo
  • pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim, co najmniej 3 lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski co najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, albo
  • jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską, albo
  • przebywał nieprzerwanie na terytorium Polski przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Pobyt na terytorium Polski uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy, chyba że przerwa była spowodowana jedną z poniższych okoliczności:

  • wykonywanie obowiązków zawodowych lub wykonywaniem pracy poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
  • towarzyszenie małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub wykonującemu pracę poza terytorium Polski, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Polski;
  • leczenie cudzoziemca.
 
 
Podrozdziały