Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt stały

Aby legalnie stale przebywać na terytorium Polski cudzoziemiec (który nie jest obywatelem UE) musi uzyskać:

  • zezwolenie na osiedlenie się, albo 
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich (WE).

W kolejnych rozdziałach omówimy szczegółowo warunki, jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby otrzymać każde z wyżej wymienionych zezwoleń oraz formalności, jakich musi dopełnić.

Zarówno zezwolenie na osiedlenie się, jak i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielane jest na czas nieoznaczony.

Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z chwilą otrzymania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Cudzoziemcom, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE wydaje się karty pobytu

 
 
Podrozdziały