Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Pobyt powyżej 3-ech miesięcy

Aby przebywać na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące cudzoziemiec musi uzyskać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Uzyskanie takiego zezwolenia będzie możliwe jeśli cudzoziemiec uzasadni potrzebę przebywania w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Typowymi przypadkami uzasadniającymi otrzymanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony są między innymi:

 • posiadanie zezwolenia na pracę w Polsce albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, w przypadku, gdy zezwolenie na pracę nie jest wymagane (więcej na ten temat w rozdziale Praca w Polsce);
 • prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, ale takiej która m. in. przyczynia się do wzrostu inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce;
 • udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w ramach programów Unii Europejskiej;
 • bycie małżonkiem obywatela polskiego;
 • bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium Polski, przebywającym na tym terytorium bez opieki;
 • bycie małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium Polski;
 • posiadanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz zamiar wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, albo podjęcia lub kontynuowania studiów w Polsce;
 • zamiar podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich w Polsce, także w przypadku, gdy cudzoziemiec podjął uprzednio studia na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które to studia zamierza kontynuować lub uzupełnić na terytorium Polski;
 • bycie naukowcem, który przebywa na terytorium Polski w celu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw nauki.

Ponadto zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemiec może uzyskać także wówczas, gdy:

 • zamierza na terytorium Polski podjąć lub kontynuować naukę lub szkolenie zawodowe;
 • ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do zamieszkującego w Polsce obywatela polskiego lub obywatela innego państwa członkowskiego UE albo z nim przebywać;
 • wykaże zaistnienie innych, niż wymienione wyżej istotnych okoliczności uzasadniających potrzebę przebywania w Polsce.

Każda z wyżej wymienionych okoliczności mogących być podstawą ubiegania się cudzoziemca o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony powinna uzasadniać zamieszkanie cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Cudzoziemiec ubiegając się o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony celem wykonywania pracyprowadzenia działalności gospodarczej, studiowania na terenie Polski zobowiązany jest posiadać:

 • ubezpieczenie zdrowotne lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski oraz
 • stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; warunek ten jest spełniony także wtedy, gdy koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa jego członek rodziny zobowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje legalnie na terytorium Polski;
 • wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu w przypadku studentów oraz naukowców przebywających na terenie Polski w związku z realizacją projektu naukowo-badawczego. Studenci powinni wykazać również, że posiadają zapewnione środki na pokrycie kosztów studiów.

Wymienione powyżej wymagania finansowe nie dotyczą jednak:

 • małżonków obywateli polskich;
 • małoletnich dzieci cudzoziemców posiadających zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony urodzonych na terenie Polski;
 • cudzoziemców biorących udział w szkoleniach i stażach zawodowych.
 
 
Podrozdziały