Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Ważne informacje
Zobacz wniosek o wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE

Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie w przypadku:

  • zmiany danych w niej zamieszczonych (np. zmiana nazwiska);
  • uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości posiadacza;
  • upływu terminu ważności.

W przypadku utraty karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nową kartę.
Wymiana lub wydanie nowej karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE następuje niezwłocznie – na wniosek członka rodziny niebędącego obywatelem UE.

Wniosek składa się osobiście na urzędowym formularzu w urzędzie wojewódzkim, właściwym według miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wniosek wypełnia się w języku polskim. Do wniosku o wymianę karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE należy dołączyć posiadaną kartę stałego pobytu (w razie zmiany danych lub uszkodzenia karty).

Kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się lub wymienia po zapłacie należnej opłaty. Opłata wynosi 30 PLN. Opłata płatna jest na konto bankowe urzędu wojewódzkiego, do którego składany jest wniosek. Numery rachunków bankowych urzędów wojewódzkich dostępne są na ich stronach internetowych.