Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Rejestracja zaproszenia

Ważne informacje
Zobacz wzór wniosku o rejestrację zaproszenia
 
Zobacz wzór zaproszenia dla cudzoziemca

Aby zaproszenie było skuteczne musi zostać zarejestrowane w ewidencji zaproszeń prowadzonej przez organ administracyjny zwany urzędem wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) zapraszającego.

Zapraszający składa wniosek o rejestrację zaproszenia na specjalnym formularzu. Wzór wniosku dostępny jest w każdym urzędzie wojewódzkim na terenie Polski. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający prawo korzystania z mieszkania, które zapraszający udostępni cudzoziemcy po wjeździe na terytorium Polski (np. akt własności mieszkania lub umowa najmu mieszkania);
 • dokumenty na potwierdzenie posiadania środków pieniężnych na utrzymanie cudzoziemca podczas jego pobytu w Polsce (np. wyciąg z konta bankowego);
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 27 zł; opłata skarbowa płatna jest przelewem na konto właściwego urzędu miasta; numery kont dostępne są na stronach internetowych urzędów miast;
 • dowód potwierdzający tożsamość zapraszającego (tylko do okazania) tj. paszport, dowód tożsamości (ID), kartę pobytu. Więcej informacji na temat kart pobytu znajdziesz w rozdziale [art:]Legalizacja pobytu w Polsce.

Ponadto w niektórych wypadkach, do wniosku o rejestrację zaproszenia zapraszający powinien dołączyć dodatkowe dokumenty. I tak:

 • jeśli zapraszającym jest podmiot prowadzący w Polsce działalność gospodarczą do wniosku o rejestrację zaproszenia dołącza się:
  • zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru firm (np. ewidencja działalności gospodarczej lub rejestr przedsięborców);
  • zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w poprzednim roku lub wypełniony druk deklaracji podatkowej (PIT w przypadku osób fizycznych albo CIT w przypadku osób prawnych) z dowodem złożenia tego druku lub wysłania go pocztą do urzędu skarbowego
  • zaświadczenie o posiadanym numerze REGON (numer REGON jak i zaświadczenie o jego nadaniu przedsiębiorcy wydaje polski Urząd Statystyczny);
 • jeśli zapraszającym jest polskie stowarzyszenie do wniosku o rejestrację zaproszenia dołącza się:
  • ważny odpis z polskiego rejestru stowarzyszeń;
  • uchwałę zarządu stowarzyszenia o zaproszeniu cudzoziemca.

Załaczone do wniosku dokumenty składa się w kopiach. Do wglądu urzędu należy przedstawić oryginały tych dokumentów.

Postępowanie w sprawie rejestracji zaproszenia trwa 30 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony zapraszający osobiście odbiera dokument zarejestrowanego zaproszenia.

Zarejestrowane zaproszenie jest ważne przez rok od dnia jego rejestracji.