Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Treść zaproszenia

Ważne informacje
Zobacz wzór zaproszenia dla cudzoziemca

Polskie przepisy ściśle określają, co powinno znaleźć się w treści zaproszenia. I tak w zaproszeniu zamieszcza się:

 1. Dane zapraszającego:
  • w przypadku osoby fizycznej - imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości lub
  • w przypadku firmy lub organizacji - nazwę, numer REGON (tj. numer statystyczny nadawany przez polski urząd statystyczny), adres siedziby i numer telefonu;
 2. Imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień pokrewieństwa z zapraszającym;
 3. Imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia i płeć małżonka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile są zapraszani;
 4. Zobowiązanie się zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem cudzoziemca, w tym kosztu zakwaterowania i ewentualnego leczenia, kosztu powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztu tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca;
 6. Określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca;
 7. Określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca;
 8. Podpis zapraszającego.