Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak uzyskać wizę Schengen?

Cudzoziemiec zainteresowany uzyskaniem wizy Schengen powinien złożyć wniosek na urzędowym formularzu w odpowiedniem urzędzie konsularnym, zgodnie z następującymi zasadami:

 • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować tylko do jednego kraju strefy Schengen, wizę wydaje urząd konsularny tego kraju, który jest celem podróży;
 • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować do kilku krajów strefy Schengen, wizę wydaje urząd tego kraju, który jest głównym celem podróży (w przypadkach, w których trudno jest ustalić ten fakt, decyduje liczba dni pobytu w każdym z krajów – wizę wydaje kraj, w którym pobyt cudzoziemca ma być najdłuższy);
 • jeżeli cudzoziemiec zamierza podróżować do kilku krajów strefy Schengen i żaden z nich nie jest głównym celem podróży, wizę wydaje urząd kraju, który ma być pierwszym celem podróży;
 • w przypadku tranzytu przez jeden z krajów Schengen, wizę wydaje urząd kraju przez który przebiega tranzyt;
 • w przypadku tranzytu przez kilka krajów Schengen, wizę wydaje urzą kraju pierwszego wjazdu.

Formularze wniosków dostępne są w polskich urzędach konsularnych oraz na ich stronach internetowych. 

Wniosek składany w polskim konsulacie powinien być wypełniony w języku polskim lub języku obcym wskazanym przez konsula. Jeśli dokumenty dołączane do wniosku, sporządzone są w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o wizę musi być odpowiednio uzasadniony, tzn. należy uzasadnić cel wjazdu oraz pobytu w krajach strefy Schengen.

Osoba ubiegająca się o wizę Schengen powinna złożyć wniosek nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą planowanej podróży oraz nie później niż co najmniej 3 tygodnie przed planowaną podróżą.

Do wniosku o wydanie wizy Schengen należy dołączyć:

 • aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy; fotografia musi być kolorowa, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • dokumenty uzasadniające cel podróży;
 • dokumenty wskazujące miejsce zakwaterowania lub środki na pokrycie kosztów zakwaterowania;
 • dokumenty poświadczające posiadanie lub możliwość uzyskania środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania w strefie Schengen oraz kosztów powrotu do kraju zamieszkania (np. wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy);
 • dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca podróżnego ubezpieczenia medycznego ważnego na całym terytorium strefy Schengen oraz przez cały czas pobytu na tym terenie, chyba że cudzoziemiec posiada ubezpieczenie związane z jego sytuacją zawodową;
 • informację, czy cudzoziemiec zamierza opuścić terytorium państwa przed upływem terminu ważności wizy.

Składając wniosek o wydanie wizy Schengen cudzoziemiec musi okazać dokument podróży (paszport), który spełnia następujące wymogi:

 • okres ważności dokumentu podróży (paszportu) upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;
 • zawiera przynajmniej dwie wolne strony (wiza zamieszczana jest najczęściej w formie naklejki wizowej);
 • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.

Osoba ubiegająca się o wizę Schengen płaci opłatę wizową w wysokości 60 EUR. W przypadku dzieci w wieku od lat 6 do poniżej lat 12 opłata wizowa wynosi 35 EUR.

Z opłaty wizowej zwolnione są następujące osoby:

 • dzieci poniżej 6 roku życia;
 • uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele;
 • które podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;
 • naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych;
 • przedstawiciele organizacji niekomercyjnych (non-profit tj. nie czerpiących zysku z prowadzonej działalności np. fundacje, stowarzyszenia nie prowadzące działalności gospodarczej itp.) w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez takie organizacje.