Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wiza krajowa

Wiza krajowa uprawnia do pobytu na terytorium Polski przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jednak nie dłużej niż przez 1 rok. Wiza krajowa oznaczona jest symbolem "D".

Wiza krajowa może zostać wydana m. in. w następujących celach:

 • turystycznym;
 • odwiedzin;
 • wykonywania pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odbycia studiów;
 • realizacji zezwolenia zamieszkania na czas oznaczony;
 • realizacji zezwolenia na osiedlenie się;
 • realizacji zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE itp.

Wiza krajowa może być wydana także:

 • w celu repatriacji do Polski (tzw. wiza repatriacyjna);
 • w celu przesiedlenia się, dla członka rodziny repatrianta;
 • w celu korzystania z uprawnień z Karty Polaka, itp.

Wiza krajowa „D” upoważnia do:

 • przebywania w Polsce przez okres pobytu podany w wizie (więcej niż 3 miesiące, jednak nie dłużej niż 1 rok) oraz
 • dodatkowo do poruszania się po państwach strefy Schengen przez 3 maksymalnie miesiące w okresie półrocznym (więcej na ten temat w rozdziale: Poruszanie się po strefie Schengen na podstawie wizy krajowej).

Zasadą jest, że cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Polski przed upływem terminu dozwolonego pobytu określonego w wizie krajowej.

Wizę krajową zamieszcza się w formie naklejki wizowej w dokumencie podróży (paszporcie), a w przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym blankiecie wizowym.