Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o przedłużenie wizy

Wniosek o przedłużenie wizy (Schengen lub krajowej) składa się na urzędowym formularzu. Formularz należy wypełnić w języku polskim, drukowanymi literami. Jeśli dokumenty dołączane do wniosku, sporządzone są w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Do wniosku o przedłużenie wizy cudzoziemiec powinien dołączyć:

  • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków utrzymania na dodatkowy okres pobytu;
  • dokumenty potwierdzające cel pobytu cudzoziemca w Polsce i konieczność przedłużenia wizy;
  • do wglądu dokument podróży (paszport);
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego lub podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas jego pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub śmierci;
  • podróżne ubezpieczenie medyczne - w przypadku przedłużenia wizy Schengen;
  • dokumenty uzasadniające inne okoliczności podane we wniosku.

Wniosek o przedłużenie wizy podlega opłacie skarbowej:

  • przedłużenie wizy Schengen – 30 EUR, płatne w PLN po przeliczeniu równowartości euro na złote według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o przedłużenie wizy;
  • przedłużenie wizy krajowej – 406 PLN.

Opłata płatna jest przelewem bankowym na rachunek określonego urzędu miasta w Polsce, w którym cudzoziemiec składa wniosek o przedłużenie wizy. Numery kont bankowych dostępne są na stronach internetowych urzędów poszczególnych miast.

Wniosek o przedłużenie wizy składa się w urzędzie wojewódzkim w miejscu, gdzie cudzoziemiec przebywa.

Wniosek o przedłużenie wizy (Schengen lub krajowej) powinien być złożony, na co najmniej 3 dni przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy cudzoziemiec znajduje się w szpitalu. Wtedy może złożyć wniosek o przedłużenie wizy w ostatnim dniu pobytu oznaczonego w wizie.

Wniosek o przedłużenie wizy złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. W praktyce oznacza to, że cudzoziemiec nie może liczyć na przedłużenie wizy. 

Jeżeli wniosek o przedłużenie wizy został złożony przez cudzoziemca w terminie, właściwy organ zamieszcza w dokumencie podróży (paszporcie) cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.

Jeżeli wniosek o przedłużenie wizy nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku o przedłużenie wizy do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej. 

Okres pobytu cudzoziemca na podstawie przedłużonej wizy nie może przekroczyć okresu pobytu przewidzianego dla wizy Schengen lub krajowej.