Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Odmowa wydania wizy

Konsul może odmówić wydania wizy cudzoziemcowi, gdy cudzoziemiec nie dopełni warunków koniecznych do uzyskania wizy, a więc nie posiada odpowiednich dokumentów lub posłuży się dokumentami sfałszowanymi lub podrobionymi. Przyczyną odmowy wydania wizy może być również uznanie pobytu cudzoziemca na terenie Polski lub innego państwa obszaru Schengen za niepożądany, zagrażający bezpieczeństwu państwa, etc.

Poniżej przedstawiamy szczegółowo wyliczone przyczyny odmowy wydania przez konsula wizy Schengen oraz wizy krajowej. Zostają one określone odrębnie w stosunku do każdego typu wizy. Jest to naturalną konsekwencją tego, że wymagania stawiane cudzoziemcowi dla uzyskania obu rodzajów wiz różnią się od siebie.

I tak, cudzoziemiec może spotkać się z odmową wydania wizy Schengen, gdy przykładowo:

 • przedstawi fałszywy, podrobiony lub przerobiony dokument podróży (paszport);
 • nie przedstawi odpowiednich dokumentów uzasadniających cel i warunki swojego pobytu;
 • nie dostarczy dowodu na posiadanie wystarczających środków utrzymania (środków pieniężnych) odpowiednich do długości planowanego pobytu oraz środków pozwalających na powrót do państwa pochodzenia;
 • jest uważany za osobę, której obecność stanowi zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub dla stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw strefy Schengen;
 • w przypadkach, gdy ma to zastosowanie - nie dostarcza dowodu na posiadanie odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego;
 • poważne wątpliwości budzi autentyczność dokumentów uzupełniających przedstawionych przez cudzoziemca lub prawdziwość ich treści.

Konsul RP może odmówić cudzoziemcowi wydania wizy krajowej w następujących wypadkach:

 • nieposiadania przez cudzoziemca wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu w Polsce oraz na jego powrót do kraju pochodzenia (zamieszkania),
 • nieposiadania przez cudzoziemca odpowiedniego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • gdy, dane cudzoziemca figurować będą w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany;
 • gdy wydanie cudzoziemcowi wizy spowodowałoby zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyłoby interes RP;
 • gdy cudzoziemiec nie uzasadni celu planowanego pobytu w Polsce, nie przedstawi odpowiedniego dokumentu podróży bądź też okaże się, iż w postępowaniu o wydanie wizy przedstawił fałszywe informacje, zeznał nieprawdę lub zataił prawdę.

Od wydanej przez konsula RP decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej cudzoziemcowi przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ czyli konsula RP. Wniosek taki powinien zostać złożony w terminie 7-u dni od dnia doręczenia cudzoziemcowi decyzji o odmowie wydania wizy.

Jeśli decyzja o odmowie wydania wizy Schengen została wydana na granicy przez komendanta placówki Straży Granicznej, można się od niej odwołać do Komendanta Głównego Straży Granicznej w terminie 14-u dni od doręczenia tej decyzji.