Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak przedłużyć wizę

Zasadą jest, że cudzoziemiec musi opuścić terytorium Polski przed upływem terminu pobytu określonego w wizie i przed upływem okresu ważności wizy. W niektórych przypadkach cudzoziemiec przebywający w Polsce może jednak wizę przedłużyć.

Aby przedłużyć wizę Schengen cudzoziemiec powinien:

  • wykazać, że z powodu siły wyższej lub względów humanitarnych nie może opuścić terytorium państw strefy Schengen przed upływem terminu ważności wizy lub przed końcem wyznaczonego w wizie okresu pobytu;

lub

  • przedstawić dowód na istnienie ważnych powodów osobistych uzasadniających przedłużenie wizy.

Wizę krajową można przedłużyć, gdy za przedłużeniem przemawia ważny interes (osobisty lub zawodowy) cudzoziemca albo względy humanitarne, a zdarzenia, które stanowią przyczynę ubiegania się o przedłużenie wizy wystąpiły niezależnie od woli cudzoziemca i nie mogły zostać przez niego przewidziane w dniu składania wniosku o wydanie wizy.

Przedłużenie wizy jest jednak niedopuszczalne, gdy okoliczności sprawy wskazują, iż cel pobytu cudzoziemca w Polsce będzie inny niż deklarowany, lub gdy wobec cudzoziemca zaistniały okoliczności, które uzasadniałyby odmowę wydania wizy. Więcej o odmowie wydania wizy znajdziesz w rozdziale Odmowa wydania wizy

 
 
Podrozdziały