Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Jak uzyskać wizę krajową?

Cudzoziemiec zainteresowany uzyskaniem wizy krajowej powinien złożyć w polskim urzędzie konsularnym wniosek na urzędowym formularzu. Formularze wniosków dostępne są w polskich urzędach konsularnych lub na ich stronach internetowych. 

Wniosek składany w polskim konsulacie powinien być wypełniony w języku polskim lub języku obcym wskazanym przez konsula. Jeśli dokumenty dołączane do wniosku, sporządzone są w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenia dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego.

Wniosek o wizę musi być odpowiednio uzasadniony, tzn. należy uzasadnić cel wjazdu oraz pobytu w Polsce.

Do wniosku o wydanie wizy krajowej należy dołączyć:

 • aktualną fotografię osoby, której wniosek dotyczy; fotografia musi  być kolorowa, o wymiarach 35 mm x 45 mm, wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;
 • paszport (tylko do wglądu) z okresem ważności minimum 3 miesięcy od daty planowanego zakończenia pobytu w Polsce;
 • dokumenty uzasadniające cel wjazdu i pobytu na terytorium Polski, przykładowo:
  • w razie odwiedzin - zaproszenie zarejestrowane w urzędzie wojewódzkim (więcej na ten temat w rozdziale Zaproszenia,
  • w razie zamiaru podjęcia działalności gospodarczej w Polsce - dokument potwierdzający prowadzenie działalności gospodarczej w kraju pochodzenia,
  • w razie zamiaru podjęcia pracy w Polsce - zezwolenie na pracę w Polsce lub przyrzeczenie wydania takiego zezwolenia (więcej na ten temat w rozdziale Praca w Polsce,
  • w razie zamiaru podjęcia działalności naukowej, kulturalnej, prasowej czy sportowej w Polsce - zaproszenie wystawione przez polską instytucję naukową, kulturalną, związek lub klub sportowy, redakcję gazety, itp.,
  • w razie zamiaru podjęcia studiów w Polsce - dokumenty potwierdzające spełnienie warunków niezbędnych do przyjęcia na polską uczelnię (np. dokument z polskiej uczelni zaświadczający akceptację posiadanych kwalifikacji kandydata do podjęcia studiów w Polsce zgodnie z wymogami polskiego prawa),
 • dokumenty poświadczające posiadanie lub możliwość uzyskania środków pieniężnych na pokrycie kosztów utrzymania podczas pobytu w Polsce oraz kosztów powrotu do kraju zamieszkania (np. wyciąg z rachunku bankowego za okres ostatnich 3-6 miesięcy; zaproszenie);
 • ubezpieczenie zdrowotne, bądź też podróżne ubezpieczenie medyczne w minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 EUR ważne w trakcie pobytu w Polsce i pokrywające wszelkie wydatki, jakie mogą wyniknąć podczas tego pobytu w związku z koniecznością udzielenia pomocy medycznej lub nagłego leczenia szpitalnego.

Dokument podróży (paszport) okazywany przy składaniu wniosku o wizę musi spełniać następujące wymogi:

 • okres ważności paszportu upływa nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności wnioskowanej wizy;
 • zawiera przynajmniej dwie wolne strony (wiza zamieszczana jest najczęściej w formie naklejki wizowej;
 • został wydany w ciągu ostatnich 10 lat.