Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Kto wydaje wizy?

Wizy (zarówno wizę krajową jak i wizę Schengen), co do zasady wydaje lub odmawia ich wydania konsul Rzeczpospolitej Polskiej (RP). W szczególnych wypadkach wiza Schengen może być wydana również przy przekroczeniu polskiej granicy przez komendanta placówki Straży Granicznej.

Aby otrzymać wizę Schengen na przejściu granicznym, cudzoziemiec musi udowodnić, że nie mógł wystąpić o nią wcześniej, a w razie konieczności wykazać, że bezwzględne oraz niemożliwe do przewidzenia powody uzasadniają konieczność jego wjazdu na terytorium strefy Schengen. W takim przypadku cudzoziemiec może zostać zwolniony z obowiązku posiadania ubezpieczenia medycznego, jeśli nie jest ono dostępne na przejściu granicznym lub przemawiają za tym względy humanitarne. Więcej o ubezpieczeniu medycznym jako warunku wjazdu na terytorium RP znajdziesz w rozdziale Zasady wjazdu do Polski-obywatele państw spoza UE.

Wiza Schengen wydana na przejściu granicznym uprawnia do pobytu w Polsce przez okres nieprzekraczający 15 dni. Może zostać wydana, jako wiza o ograniczonej ważności terytorialnej (ograniczona do terytorium jednego lub kilku wybranych państw strefy Schengen). Więcej o strefie Schengen znajdziesz w rozdziale Strefa Schengen.