Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wiza Schengen

Wiza Schengen daje prawo do podróżowania oraz pobytu na terenie państw wchodzącyhc w skład strefy Schengen (zobacz rozdział: Strefa Schengen).

Wizami Schengen są:

 • wiza Schengen oznaczona symbolem „C" wydawana przez państwo strefy Schengen na przejazd przez terytorium państw Schengen (tranzyt) lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen nieprzekraczający 3-ech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen;
 • tranzytowa wiza lotniskowa oznaczona symbolem „A" (wiza lotniskowa) uprawniająca do tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową jednego lub kilku portów lotniczych państw obszaru Schengen. Wizy lotniskowe wymagane są od obywateli następujących państw: Afganistan, Bangladesz, Demokratyczna Republika Konga, Erytrea, Etiopia, Ghana, Iran, Irak, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

Wiza Schengen może zostać wydana w następujących celach:

 • turystycznym;
 • odwiedzin;
 • wykonywania pracy;
 • prowadzenia działalności gospodarczej;
 • odbycia studiów;
 • realizacji zezwolenia zamieszkania na czas oznaczony;
 • realizacji zezwolenia na osiedlenie się;
 • realizacji zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE itp.

Okres pobytu na podstawie wizy Schengen (typu "C") nie może przekroczyć 90 dni w okresie 180 dni – licząc od dnia pierwszego wjazdu do strefy Schengen.

Wiza Schengen "C" może mieć charakter:

 • wizy jednolitej , która uprawnia do pobytu we wszystkich państwach strefy Schengen,
 • wizy o ograniczonej ważności terytorialnej, która jest ważna na terytorium jednego lub kilku (ale nie wszystkich) państw strefy Schengen. Taka wiza wydawana jest w szczególnych przypadkach, np. gdy jest to uzasadnione interesem danego państwa.

Tranzytowa wiza lotniskowa - "A" jest wydawana w przypadku gdy cudzoziemiec zamierza udać się z państwa trzeciego, tj.państwa spoza Unii Europejskiej do innego państwa trzeciego i połączenie lotnicze przewiduje międzylądowanie na lotnisku w państwie strefy Schengen (np. w Polsce), a cudzoziemiec nie zamierza opuszczać międzynarodowej strefy tranzytowej lotniska. O tranzytową wizę lotniskowa muszą się starać wyłacznie obywatele następujących państw: Afganistanu, Bangladeszu, Demokratycznej Republiki Konga, Erytrei, Etiopii, Ghany, Iranu, Iraku, Nigerii, Pakistanu, Sudanu i Sri Lanki. Tranzytowa wiza lotniskowa "A" uprawnia jedynie do wjazdu i pobytu w międzynarodowej strefie tranzytowej lotniska (nie upoważnia do wjazdu na terytorium strefy Schengen czy opuszczenia strefy tranzytowej lotniska).