Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Zaproszenie

Ważne informacje
Zobacz wzór zaproszenia dla cudzoziemca

Jednym z warunków jakie musi spełnić cudzoziemiec (obywatel państwa spoza UE) chcąc uzyskać wizę pobytową do Polski (wiza krajowa) to posiadanie wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego pobytu oraz na powrót do państwa pochodzenia lub zamieszkania. Dokumentem potwierdzającym posiadanie ww. środków utrzymania jest najczęściej wyciąg z konta bankowego, karta kredytowa albo czeki podróżne.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie środków utrzymania może być również  - zaproszenie na przyjazd do Polski  udzielone cudzoziemcowi.

Zaproszenie musi zostać wystawione przez:

  • obywatela polskiego mieszkającego w Polsce,
  • obywatela UE lub członka jego rodziny mieszkającego w Polsce a posiadającego prawo pobytu,
  • cudzoziemca przebywającego legalnie i nieprzerwanie 5 lat w Polsce lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
  • firmę lub inną organizację, która ma siedzibę na terytorium Polski (organizacją może być polskie stowarzyszenie, fundacja itp.)

Zaproszenie nakłada na osobę zapraszającą cudzoziemca obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z pobytem cudzoziemca w Polsce, w tym kosztów zamieszkania, utrzymania, ewentualnego leczenia czy wydalenia cudzoziemca z Polski.

 
 
Podrozdziały