Yourpoland.pl - Polskie obywatelstwo, Polski paszport, Legalizacja pobytu

Poradnik o polskim obywatelstwie

 
Artykuł
 

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości nie składa się na urzędowym formularzu. Należy więc samodzielnie taki wniosek przygotować. Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać następujące informacje:

 1. oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko, obywatelstwo oraz adres zamieszkania);
 2. oznaczenie nabywanej nieruchomości (numer budynku, lokalu, ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki, powierzchnia gruntu w hektarach lub lokalu w metrach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy);
 3. oznaczenie zbywcy (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby);
 4. określenie rodzaju umowy na podstawie której ma dojść do nabycia nieruchomości (np. sprzedaż, darowizna, zamiana);
 5. uzasadnienie wskazujące, na jakie cele nieruchomość będzie wykorzystywana.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. odpis lub kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość ze wskazaniem obywatelstwa, miejsca urodzenia oraz adresu zamieszkania,
 2. pochodzące nie dawniej niż sprzed 6 miesięcy: odpis księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypis z aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - dokument wystawiony przez właściwy organ, poświadczający brak planu lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy;
 3. oświadczenie zbywcy wyrażające zamiar zbycia nieruchomości na rzecz cudzoziemca;

Ponadto:

 1. jeżeli cudzoziemiec powołuje się na posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia - powinien dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające te okoliczności,
 2. jeżeli cudzoziemiec powołuje się na zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej - powinien dołączyć do wniosku odpis aktu małżeństwa,
 3. jeżeli cudzoziemiec powołuje się na posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich - powinien przedłożyć odpowiedni dokument (zezwolenie),
 4. jeżeli cudzoziemiec powołuje się na członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorstwa - powinien przedłożyć pochodzące nie dawniej niż sprzed 3 miesięcy: odpis lub wyciąg z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega z zapłatą podatków oraz zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca, w którym cudzoziemiec pełni funkcję członka organu zarządzającego, nie zalega ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
 5. jeżeli cudzoziemiec powołuje się na wykonywanie na terytorium Polski działalności gospodarczej lub rolniczej - powinien dołączyć dokumenty potwierdzające wykonywanie takiej działalności, w szczególności odpisy uzyskanych koncesji i zezwoleń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wniosku można dołaczyć kopie ww. dokumentów z adnotacją na każdej kopii, że jest zgodna z oryginałem.
Dokumenty zagraniczne, sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez polskiego tłumacza przysięgłego (o tym jak uzyskać tłumaczenie tłumacza przysięgłego zobacz w  rozdziale Tłumaczenie zagranicznych dokumentów.

Wniosek należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Zezwoleń i Koncesji
ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – ul. Rakowiecka 2a w Warszawie.

Wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 1.570 zł. Wspomnianą kwotę należy wpłacić na rachunek bankowy:

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Wydział Budżetowo - Księgowy
02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 25/27
BANK HANDLOWY w Warszawie S.A.
18 1030 1508 0000 0005 5002 3113
SWIFT: CITIPLPX